Privacybeleid

Privacyregelement

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegeven door Marbels bij de uitvoering van bedrijfskundig advies en coachingstrajecten. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Marbels biedt bedrijfskundig advies en coachingstrajecten aan voor ondernemers en werknemers. Onze opdrachtgevers kunnen zijn; uzelf als ondernemer, werkgevers, verzekeraars of (semi) overheidsinstanties. (hierna te noemen “opdrachtgevers”)

Daarnaast worden diensten geleverd aan verzekerden en werknemers, waar onder verstaan wordt, persoon of organisatie waarbij de diensten door Marbels worden verricht, en de uitgevoerde diensten worden betaald door de opdrachtgever. (hierna te noemen “betrokkenen”)

Marbels gaat zorgvuldig om met de persoonsgegeven die worden verwerkt en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent onder andere dat Marbelsmarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl

 • U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinde de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Marbels worden verwerkt.

Het gebruik van persoonsgegeven door Marbels

Marbels verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons versterkt via de website, email, telefoon. Marbels verkrijgt persoonsgegevens via opdrachtgevers in het kader van onze dienstverlening. Persoonsgegevens die worden verwerkt door Marbels zijnmarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl

 • NAW gegevens
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Ziekmelding
 • Gespreksverslagen
 • Testgegevens
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid
 • Financiële gegevens over het bedrijf- en privé- situatie
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen
 • CV
 • Gegevens betreffende uw arbeidsverleden

 

Doeleinden

Marbels verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om haar dienstverlening aan opdrachtgevers en betrokkenen te kunnen uitvoeren op het gebied van bedrijfskundig advies en coachingstrajecten voor duurzame inzetbaarheid, soepele re-integraties, preventie en ontwikkeling van competenties. Marbels verwerkt deze persoonsgegevens daarnaast ook voor de volgende doeleindenmarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het bieden van advies en begeleiding op maat
 • De voeren van de (financiële) administratie
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Marketing
 • Afnemen van Talenten Motivatie Analyse

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt voor statistieken, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan.

 

Grondslag

Marbels verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Marbels en haar opdrachtgevers. Marbels verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het aanleggen van een dossier.

Marbels krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens, op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Tevens worden potentiele cliënten geïnformeerd over de verwijdering van gegevens indien men besluit geen gebruik te maken van de diensten van Marbels.

 

Toestemming

Elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een betrokkene naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan betrokkene. Pas nadat betrokkene zich akkoord verklaard, wordt de informatie verstuurd. De akkoordverklaring wordt toegevoegd aan het digitale dossier. Beknopte informatie over de voortgang van het traject wordt niet eerst voorgelegd aan betrokkene. Wel wordt betrokkene hierover (mondeling) geïnformeerd.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Marbels zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

In het kader van de dienstverlening kan Marbels persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met uw verzekeraar, werkgever of uitkeringsinstantie. Ook kan Marbels voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van derden, zoals tekstbureaus, secretariaat, (TMA) licentiegever of ingeschakelde Zzp’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt door relevante delen van het beveiligde digitale dossier te delen voor de duur van het traject. Deze derden mogen u persoonsgegevens slecht verwerken voor de voornoemde doeleinden.

De Zzp’ ers zijn verwerkingsverantwoordelijke en hebben daartoe een geheimhoudingsplicht en conformeren zich aan het privacy regelement van Marbels.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de dienstverlening bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in dit privacyreglement zijn genoemd. De bedrijfsgegevens bewaren we niet langer dan 1 jaar na afronding van het begeleidingstraject. De NAW gegevens bewaren wij voor het onderhouden van contact. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat Marbels zich conformeert aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken ommarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl

 • Inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verwijderen.
 • Schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen en/of datalek

Een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, wordt gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken. Klanten, medewerkers, (sub)verwerkers en derden kunnen incidenten melden via onder genoemd adres.

Heeft u vragen, een verzoek of bent u van mening dat de bepaling van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klachten schriftelijk indien naarmarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl

Marbels

T.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming

Windhaak 63

2421 NE Nieuwkoop

E-mailmarbels-def.inpetteau-testomgeving.nl info@marbels.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zon, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy reglement is voor het laatste bijgewerkt op 21 mei 2019.